چه تکنولوژی می‌خواهید یاد بگیرید؟

نظرات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید

آپدیت روزانه

بیش از 1500 مطلب آموزشی

نیازهای روز

الگوهای طراحی: مثال ساده از نحوه پیاده‌سازی Factory Method Design Pattern

using System;

namespace FactoryMethod
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      ICreditUnionFactory factory = new SavingsAcctFactory();

      Console.WriteLine($"My citi balance is ${factory.GetSavingsAccount("CITI-321").Balance} and " +
               $"national balance is ${factory.GetSavingsAccount("NATIONAL-987").Balance}");
    }
  }

  // Product
  interface ISavingsAccount
  {
    decimal Balance { get; }
  }

  // Concrete Product
  public class CitiSavingsAcct : ISavingsAccount
  {
    public decimal Balance => 5000;
  }

  // Concrete Product
  public class NationalSavingsAcct : ISavingsAccount
  {
    public decimal Balance => 2000;
  }

  // Creator
  internal interface ICreditUnionFactory
  {
    ISavingsAccount GetSavingsAccount(string acctNo);
  }

  // Concrete Creators
  class SavingsAcctFactory : ICreditUnionFactory
  {
    public ISavingsAccount GetSavingsAccount(string acctNo)
    {
      if (acctNo.Contains("CITI")) { return new CitiSavingsAcct(); }
      else
      if (acctNo.Contains("NATIONAL")) { return new NationalSavingsAcct(); }
      else
        throw new ArgumentException("Invalid Account Number");
    }
  }
}


0 نظر:

تعداد دیدگاه‌های کاربران : 0 دیدگاه
مهمان گرامی! برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید.