چه تکنولوژی می‌خواهید یاد بگیرید؟

نظرات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید

آپدیت روزانه

بیش از 1500 مطلب آموزشی

نیازهای روز

انتخاب ستون‌های یک جدول بجز چند ستون خاص با SQL

فرض کنید یک جدول بالغ بر 100 ستون را شامل شود و نیاز نمی‌باشد در SELECT صورت گرفته بر روی این جدول تمامی ستونها در خروجی برگردانید، راه حل نخست می‌توان به صورت دستی نام ستون‌های که نیاز است در خروجی آورده شوند بعد از دستور SELECT تعریف گردند یا آنکه به صورت زیر اقدام نمود:

CREATE TABLE Person
(
	Id INT,
	FullName NVARCHAR(50),
	PhoneNumber NVARCHAR(15)
);
DECLARE @Temp NVARCHAR(MAX)  
DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX)  
  
SET @Temp = '';
SELECT @Temp = @Temp + COLUMN_NAME + ', ' FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = 'Person' AND COLUMN_NAME NOT IN ('Id');

SET @SQL = 'SELECT ' + SUBSTRING(@Temp, 0, LEN(@Temp)) +' FROM [Person]';
EXECUTE SP_EXECUTESQL @SQL;0 نظر:

تعداد دیدگاه‌های کاربران : 0 دیدگاه
مهمان گرامی! برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید.