چه تکنولوژی می‌خواهید یاد بگیرید؟

نظرات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید

آپدیت روزانه

بیش از 1500 مطلب آموزشی

نیازهای روز

گرامر جامع دستورات SQL - بخش اول

RDBMS مخفف Relational Database Management System یا سیستم مدیریت پایگاه داده‌های رابطه‌ای است. RDBMS در واقع پایه‌ای برای SQL و همه سیستم‌های پایگاه داده‌ جدید از قبیل SQL SERVER MS،DB2 IBM ،Oracle و ... است. خود SQL مخفف Structured Query Language یا زبان پرس و جوي ساخت یافته است که به شما اجازه دسترسی و دستکاري به پایگاه هاي داده را می دهد. جهت بکارگیری این زبان الزامی است با گرامر نوشتاری دستورات آشنا باشید.

گرامر * SELECT  در SQL:

SELECT * FROM table_name

گرامر SELECT Columns در SQL:

SELECT column_name(s) FROM table_name

گرامر DISTINCT در SQL:

SELECT DISTINCT column_name(s) FROM table_name

گرامر WHERE در SQL:

SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE column_name operator value

گرامر ORDER BY در SQL:

SELECT column_name(s) FROM table_name ORDER BY column_name(s) ASC|DESC

گرامر INSERT INTO در SQL:

INSERT INTO table_name VALUES (value1, value2, value3,…)
OR
INSERT INTO table_name (column1, column2, column3,...) VALUES (value1, value2, value3,...)

گرامر UPDATE در SQL:

UPDATE table_name SET column1=value, column2=value2,... WHERE some_column=some_value
OR
UPDATE Persons SET Address='Nissestien 67', City='Sandnes'

گرامر DELETE در SQL:

DELETE FROM table_name WHERE some_column=some_value
OR
DELETE FROM table_name
OR
DELETE * FROM table_name

گرامر SELECT TOP  در SQL:

SELECT TOP number|percent column_name(s) FROM table_name

گرامر LIKE در SQL:

SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE column_name LIKE pattern

گرامر NOT LIKE در SQL:

SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE column_name NOT LIKE pattern

گرامر IN در SQL:

SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE column_name IN (value1,value2,...)

گرامر NOT IN در SQL:

SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE column_name NOT IN (value1,value2,...)

گرامر BETWEEN در SQL:

SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE column_name BETWEEN value1 AND value2

گرامر NOT BETWEEN در SQL:

SELECT column_name(s) FROM table_name WHERE column_name NOT BETWEEN value1 AND value2

گرامر ALIAS در SQL:

SELECT column_name(s) FROM table_name AS alias_name
OR
SELECT column_name AS alias_name FROM table_name

امید نصری

0 نظر:

تعداد دیدگاه‌های کاربران : 0 دیدگاه
مهمان گرامی! برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید.


You must log on to comment.