چه تکنولوژی می‌خواهید یاد بگیرید؟

نظرات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید

آپدیت روزانه

بیش از 1500 مطلب آموزشی

نیازهای روز

جستجو در Stored Procedures، Views و Functions

در این پست با نحوه جستجو در Stored Procedures, Views و Functions جهت بافتن یک عبارت تعریف شده آشنا خواهید شد. زمان استفاده از پایگاه داده SQL Server Management گاها لازم می‌شود بنا به دلایلی یک عبارت را جستجو نموده و مکان‌های استفاده شده را یافت.

مثال:

در مثال زیر قصد داریم در کلیه Stored Procedures, Views و Functionها عبارت Country رو جستجو نمایم، دستور به صورت زیر خواهد بود:

-- Declare searchText
DECLARE @searchText NVARCHAR(100)='Country'
--Search the text ‘Country’ in sp, views and functions
SELECT DISTINCT S.NAME AS [Schema],O.NAME AS [Object Name],O.TYPE_DESC AS [Type]
FROM SYS.SQL_MODULES M INNER JOIN SYS.OBJECTS O ON M.OBJECT_ID=O.OBJECT_ID
INNER JOIN SYS.SCHEMAS S ON O.SCHEMA_ID=S.SCHEMA_ID WHERE M.DEFINITION
LIKE '%' + @searchText + '%' ORDER BY S.NAME 

خروجی:

امید نصری