چه تکنولوژی می‌خواهید یاد بگیرید؟

نظرات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید

آپدیت روزانه

بیش از 1500 مطلب آموزشی

نیازهای روز

راهنمای جامع دستورات SQL

راهنمای جامع دستورات SQL عنوان پست است که قصد داریم در این بخش به آن بپردازیم.

دستور SELECT:

دستور SELECT برای انتخاب و بیرون کشیدن اطلاعات از پایگاه داده استفاده شده و نتیجه خروجی در جدول نتایج result-set ذخیره می‌شود.

-- SELECT فرم دستور
SELECT column(s) FROM (table name)
-- مثال
SELECT * FROM Table_Name
-- مثال
SELECT Id, Username, Password FROM Users_Table

دستور SELECT DISTINCT:

در یک جدول بعضی ستون‌ها ممکن است داده‌های تکراری داشته باشند که لازم به نمایش در خروجی نباشد که در این صورت از دستور SELECT DISTINCT استفاده خواهیم کرد.

-- DISTINCT فرم دستور
SELECT DISTINCT column(s) FROM Table_Name
-- مثال
SELECT DISTINCT Username FROM Customer_Table

کلمه کلیدی DISTINCT برای برگرداندن داده‌های یکتا و متمایز بکار برده می‌شود.

دستور WHERE:

عبارت WHERE برای فیلتر کردن و بیرون کشیدن رکوردها که در شرایط خاصی صدق می‌کنند استفاده می‌شود.

-- WHERE فرم دستور
SELECT * FROM Table_Name WHERE Column_Name Operator Value
-- مثال
SELECT * FROM User_Table WHERE Username = 'Test_User_Name'
-- مثال
SELECT UserName, Password FROM User_Table WHERE UserName = 'Test_User_Name'

نکته: در صورتی که مقدار فیلتر واردی رشته می‌باشد از دابل کتیشن('') استفاده شود ولی در مقادیر عددی لازم به قرار دادن عدد داخل دابل کتیشن نیست.

-- مثال
SELECT UserName, Password FROM User_Table WHERE Id = 102

عملگرهای مجاز در عبارت WHERE:

=, <>, >, <, >=, <=, BETWEEN, LIKE, IN, !=

در بعضی از نسخه‌های SQL عملگر(NOT) <> را با != نمایش می‌دهند.

دستور AND و OR:

عملگرهای AND و OR برای فیلتر کردن رکوردها، براساس بیشتر از یک شرط استفاده می شوند.

  • عملگر AND رکوردی را نمایش می دهد که هم شرط اول و هم شرط دوم در آن صدق کند.
  • عملگر OR رکوردی را نمایش می دهد که یا شرط اول و یا شرط دوم یا هر دو در آن صدق کند.
-- AND مثال
SELECT * FROM Persons WHERE FirstName = 'Tove' AND LastName = 'Svendson'
-- OR مثال
SELECT * FROM Persons WHERE FirstName = 'Tove' OR FirstName = 'Ola'

دستور ORDER BY:

دستور ORDER BY برای مرتب سازی جدول نتیجه استفاده می‌شود که در حالت پیشفرض به صورت صعودی مرتب سازی انجام خواهد شد همچنین برای مرتب سازی رکوردها به صورت نزولی از کلمه کلیدی DESC استفاده کنید.

-- ORDER BY فرم دستور
SELECT Column(s) FROM TblName ORDER BY Column_name(s) ASC | DESC
-- مثال
SELECT * FROM Persons_Table ORDER BY LastName
-- مثال
SELECT * FROM Persons_Table ORDER BY LastName ASC
-- مثال
SELECT * FROM Persons_Table ORDER BY LastName DESC
-- مثال
SELECT * FROMPersons_Table ORDER BY LastName DESC, FirstName DESC

دستور INSERT INTO:

برای درج رکورد جدید در SQL از دستور INSERT INTO استفاده خواهیم کرد که گرامر نوشتاری INSERT INTO به صورت زیر خواهد بود.

-- INSERT INTO فرم دستور
INSERT INTO Table_Name VALUES(Value1, Value2, Value3, ...)
-- OR
INSERT INTO Table_Name(Column1, Column2, Column3, ...) VALUES(Value1, Value2, Value3, ...)
-- مثال
INSERT INTO Tbl_Persons VALUES (1,'Ali','Alvi')

برای درج رکورد جدید و ثبت داده در ستون‌های مشخص از ساختار زیر استفاده خواهد شد:

-- فرم دستور
INSERT INTO Table_Name(Column1, Column2, Column3, ...) VALUES(Value1, Value2, Value3, ...)
-- مثال
INSERT INTO Tbl_Persons(Id, FirstName, LastName) VALUES (1,'Ali','Alvi')

دستور UPDATE:

جهت ویرایش یک رکورد از دستور UPDATE استفاده می‌شود.

-- UPDATE فرم دستور
UPDATE Table_Name SET Column1 = Value, Column2 = Value2  WHERE Some_Column = Some_Value
-- مثال
UPDATE Tbl_Users SET Username = 'Test_Name' WHERE User_Id = 1

به عبارت WHERE در مثال بالا توجه کنید. عبارت WHERE مشخص خواهد کرد که نام کاربری که کد آی دی آن برابر است با 1 به مقدار جدید تغییر کند این در حالی است که اگر شرط برقرار نباشد کلیه نام کاربران به مقدار Test_Name تغییر خواهد کرد.

-- مثال
UPDATE Tbl_Users SET UserName = 'Test_Name'

دستور DELETE:

این دستور هم برای حذف رکوردهای موجود در دیتابیس استفاده می‌شود.

-- DELETE فرم دستور
DELETE FROM Tbl_Name WHERE Some_Column = Some_Value
-- مثال
DELETE FROM Tbl_Users WHERE User_Id = 1

در صورتی برداشتن شرط WHERE کلیه رکوردها از جدول حذف خواهد شد و برای حذف کلیه رکوردها از دستور زیر استفاده کنید:

-- مثال
DELETE FROM Tbl_Users
-- مثال
DELETE * FROM Tbl_Users

این پست در حال ویرایش است

نکته: SQL حساس به حروف کوچک و بزرگ نمی‌باشد. نگارش دستور SELECT با select برابر است.

امید نصری

0 نظر:

تعداد دیدگاه‌های کاربران : 0 دیدگاه
مهمان گرامی! برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید.


You must log on to comment.