چه تکنولوژی می‌خواهید یاد بگیرید؟

نظرات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید

آپدیت روزانه

بیش از 1500 مطلب آموزشی

نیازهای روز

واژه‌نامه برنامه نویسی - #بخش سوم

فرهنگ واژگان، فرهنگ لغت، واژه‌نامه، لغت‌نامه، فرهنگ یا فرهنگنامه کتابی است که در آن معانی واژه‌های یک زبان معین با توضیحات مربوط به ریشه‌‌شان، تلفظ‌شان یا اطلاعات دیگر مربوط به آنها به ترتیب حروف الفبای همان زبان گردآوری می‌شوند. واژه‌نامه گاه به فهرست واژه‌های در انتهای کتاب‌ها می‌آیند گفته می‌شود که معادل Glossary در زبان انگلیسی است همچنین فرهنگ واژگان با دانشنامه(دایرۀ‌ المعارف) تفاوت دارد. در یک واژه‌نامه معمولا فقط به معنای واژه‌ها اکتفا می‌شود و اطلاعات دیگری(نظیر تاریخچه) داده نمی‌شود.

لیست زیر مجموعه‌ای از واژه‌ نامه برنامه نویسی است که هر برنامه نویس لازم است با آنها آشنایی داشته باشد:

Database Connection ارتباط پایگاه داده‌ها
Database Schema شمای پایگاه داده‌ها
Data-Centric Model مدل داده محور
DataMapper نگاشت‌کننده داده
Debug رفع خطا
Decoupling اتصال زدایی
Dependency Injection تزریق وابستگی
Design By Contract طراحی قرارداد محور
Design Pattern الگوی طراحی
Domain Driven Design طراحی دامنه محور
Domain Object شی دامنه
Domain Pattern الگوی دامنه
Dynamic SQL SQL پویا
Enterprise Development برنامه‌نویسی سازمانی
Events رویدادها
Exception استثنا
Explicitness صراحت
Factory Pattern الگوی کارحانه
Fail شکست
Fields فیلدها
File Handles هندل‌های فایل
Final نهایی
Fragmentation متخلخل شدن
Framework چارچوب
Function تابع
Gap اختلاف
Garbage Collector رفتگر
Generic جنریک
Generational Garbage Collector رفتگر نسلی
Global سراسری
Handle پردازش
Hard-Coded Dependency وابستگی حکاکی شده
Heap هیپ
Identity هویت
Immutable غیرقابل تغییر
Inconsistency ناسازگاری
Indirection اختلاف
Information Hidin مخفی سازی اطلاعات
Initialize مقداردهی اولیه
Inline Documentation مستندات داخلی
Inline SQL SQL درون برنامه‌ای
Input Validation اعتبارسنجی ورودی
Instance نمونه
Interception میانجی بودن
Interface اینترفیس
Iterative Development برنامه‌نویسی چرخه‌ای
Join Table جدول ارتباطی
Key Generators تولید‌کننده کلید
Large Object Heap هیپ اشیایی بزرگ
Lazy Loading بارگزاری دیرهنگام
Lead Architect معمار اصلی
Logging رویدادنگاری
Maintainability قابلیت نگهداری
Maintenace نگهداری
Managed مدیریت شده
Many To Many چند به چند
Marker Exceptions استثناهای نشانگر
Member عضو
Memory Allocation تخصیص حافظه
Memory Fragmentation متخلخل شدن حافظه
Memoty Leak نشت حافظه
Methods متدها
Mock شبیه‌سازی شده
Mocking Frameworks چارچوب شبیه‌سازی
Namespace فضای نام
O/R Mappers نگاشت کننده شی-رابطه‌ای

امید نصری