چه تکنولوژی می‌خواهید یاد بگیرید؟

نظرات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید

آپدیت روزانه

بیش از 1500 مطلب آموزشی

نیازهای روز

دریافت نام Controller و نام Action با استفاده از HTML Helper

با استفاده از HTML Helper تعریف شده زیر، نام کنترلر و اکشن متد را دریافت خواهیم کرد.

نحوه استفاده:

@Html.Controller();
@Html.Action();
@Html.Id();

کد:

public static class HtmlRequestHelper
{
    public static string Id(this HtmlHelper htmlHelper)
    {
        var routeValues = HttpContext.Current.Request.RequestContext.RouteData.Values;

        if (routeValues.ContainsKey("id"))
            return (string)routeValues["id"];
        else if (HttpContext.Current.Request.QueryString.AllKeys.Contains("id"))
            return HttpContext.Current.Request.QueryString["id"];

        return string.Empty;
    }

    public static string Controller(this HtmlHelper htmlHelper)
    {
        var routeValues = HttpContext.Current.Request.RequestContext.RouteData.Values;

        if (routeValues.ContainsKey("controller"))
            return (string)routeValues["controller"];

        return string.Empty;
    }

    public static string Action(this HtmlHelper htmlHelper)
    {
        var routeValues = HttpContext.Current.Request.RequestContext.RouteData.Values;

        if (routeValues.ContainsKey("action"))
            return (string)routeValues["action"];

        return string.Empty;
    }
}

امید نصری

0 نظر:

تعداد دیدگاه‌های کاربران : 0 دیدگاه
مهمان گرامی! برای ارسال نظر نیاز است وارد سایت شوید.


You must log on to comment.